statut

 Statut Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku

(w brzmieniu przyjętym na posiedzeniu Zarządu w dniu 08 maja 2019 r.)

I. Postanowienia Ogólne

§ 1

1.                  Mariusz Furgał, Jakub Bobrzyński, Bogdan de Barbaro, Bernadetta Janusz, Izabela Janeczek, Ilona Kołbik oraz Katarzyna Gdowska, zwani łącznie „Fundatorami” oraz pojedynczo „Fundatorem”, ustanowili Aktem Notarialnym, nr repertorium A 2263/2011 sporządzonym w dniu 1 października 2011 r. przed Notariuszem w Krakowie dr Pawłem Blajerem Fundację o nazwie: „Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku”, zwaną w dalszej części statutu także „Fundacją”.

2.                  Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie odnośnych przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz niniejszego Statutu.

§ 2

1.         Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

2.         Terenem działania Fundacji jest Rzeczpospolita Polska. Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

3.         Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

4.         Ministrem właściwym do nadzoru nad Fundacją ze względu na jej cele jest Minister właściwy do spraw zdrowia.

II. Cele Fundacji i Sposoby ich Realizacji

§ 3

1.                  Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej o charakterze publicznym w zakresie stymulowania rozwoju psychoterapii, a w szczególności terapii rodziny.

2.                  Cel Fundacji realizowany jest poprzez:

a)      pomoc społeczną dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczoną osobom upośledzonym umysłowo lub osobom uzależnionym w placówkach  innych niż szpitale (PKD 87.20.Z);

b)      promocję profilaktyki i zdrowia psychicznego prowadzoną przez specjalistów promocji zdrowia (PKD 86.90.E);

c)      promocję profilaktyki i zdrowia rodziny prowadzoną przez specjalistów promocji zdrowia (PKD 86.90.E);

d)      udzielanie stypendiów krajowych i zagranicznych;

e)      organizowanie i prowadzenie szkoleń przeddyplomowych i podyplomowych z zakresu psychoterapii i profilaktyki oraz prowadzenie w tym zakresie innej działalności szkoleniowej, edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej (PKD 85.59.B);

f)       organizowanie konferencji i kongresów naukowych (PKD 82.30.Z);

g)      udzielanie porad, diagnostykę i leczenie w zakresie psychoterapii, w tym prowadzenie działalności terapeutycznej w zakresie psychoterapii, w szczególności terapii rodziny (PKD 86.22.Z);

h)      pomoc społeczną z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach ośrodka zdrowia psychicznego (PKD 87.20.Z);

i)        prowadzenie działalności terapeutycznej w zakresie psychoterapii, zwłaszcza psychoterapii rodziny (PKD 86.90.E);

j) prowadzenie mediacji jako usług arbitrażowych i pojednawczych świadczonych przez specjalistów ds. społecznych (PKD 69.10.Z).

3.                  Działalność, o której mowa w § 3 ust. 2 lit (a) – (d), jest nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

4.                  Działalność, o której mowa w § 3 ust. 2 lit (e) – (j), jest odpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

5.                  W celu realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć statutowych, Fundacja może współdziałać oraz wspierać finansowo i organizacyjnie działalność innych instytucji, organizacji i osób. Fundacja może także nabywać członkostwo oraz przyjmować inne formy uczestnictwa w organizacjach krajowych i zagranicznych, których misja jest zgodna z misją i celami Fundacji.

III. Majątek Fundacji

§ 4

1.                  Majątek Fundacji stanowi majątek początkowy oraz mienie nabyte w trakcie działalności statutowej

2.                  Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych). Z kwoty funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznacza się kwotę 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych). Fundatorzy wnoszą środki na poczet funduszu założycielskiego w formie wkładu pieniężnego.

3.                  Dochody Fundacji mogą pochodzić z następujących źródeł:

a)                  spadków, zapisów, darowizn, subwencji poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;

b)                  grantów naukowych i innych podobnych funduszy;

c)                  funduszy publicznych – państwowych, samorządowych, europejskich oraz środków z programów i organizacji międzynarodowych;

d)                  dochodów z działalności gospodarczej;

e)                  wpływów ze zbiórek organizowanych przez Fundację na podstawie odrębnych zezwoleń;

f)                   dochodów z majątku Fundacji, w tym odsetek bankowych, zysków z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą, dywidend i zysków z akcji i udziałów.

4.                  Dysponowanie środkami pochodzącymi ze źródeł wymienionych w § 4 ust. 3 lit. (a) winno uwzględniać życzenia ofiarodawców co do przeznaczenia przekazanych Fundacji sum pieniężnych lub środków rzeczowych. Postanowienie ofiarodawców nie może być jednak sprzeczne z celami statutowymi Fundacji.

5.                  W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania takiego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe; w przeciwnym razie spadek odrzuca.

§ 5

1.         Majątek Fundacji może być lokowany w szczególności na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych lub w inny sposób, który jest dla Fundacji korzystny. Nie obejmuje to jednak działań o charakterze spekulacyjnym.

2.         Dochód Fundacji po pokryciu kosztów działalności jest w całości przekazywany na realizację celów statutowych.

3.         Zabronione jest:

a)                  udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

b)                  przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c)                  wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;

d)                  zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich.

IV        Organy Fundacji

§ 6

Organami Fundacji są: Rada Fundacji i Zarząd.

Rada Fundacji

§ 7

1.                  Rada Fundacji jest ciałem nadzorczo-kontrolnym Fundacji i składa się z co najmniej trzech, a co najwyżej z siedmiu członków. W wykonywaniu funkcji nadzoru członkowie Rady Fundacji są niezależni. Zarząd Fundacji ani Fundatorzy nie mogą wydawać członkom Rady Fundacji wiążących poleceń ani jakichkolwiek instrukcji, jak również w jakikolwiek sposób wpływać na wykonywanie przez nich funkcji nadzorczych.

2.                  W skład pierwszej Rady Fundacji wchodzą: Bogdan de Barbaro, Ilona Kołbik oraz Katarzyna Gdowska. Na pierwszego Przewodniczącego Rady Fundacji zostaje powołany Bogdan de Barbaro.

3.                  Członkowie Rady Fundacji:

a)                  nie mogą być Członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b)                  nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,

c)                  mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 8

1.                  Kadencja członków Rady Fundacji jest nieograniczona w czasie.

2.                  Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek:

a)                  rezygnacji zgłoszonej pisemnie pozostałym członkom Rady Fundacji,

b)                  skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c)                  śmierci członka.

3.                  Rada Fundacji może ona uzupełniać swój skład w trakcie kadencji. W tym celu Rada Fundacji może powołać do swojego składu inne osoby z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatorów, z tym, że ogólna liczba członków Rady Fundacji nie może przekroczyć górnej granicy wskazanej w § 7 ust. 1. Rada Fundacji może także powołać do swego składu jako członków honorowych z głosem doradczym osoby wskazane przez instytucje i organizacje, które wniosły znaczny wkład w powiększenie majątku Fundacji, przyczyniają się znacząco do działalności Fundacji lub posiadają znaczące dokonania w zakresie stymulowania rozwoju psychoterapii, a w szczególności terapii rodziny.

4.                  Jeżeli wskutek ustąpienia lub śmierci członka Rady Fundacji jej skład obniży się poniżej dolnej granicy określonej w § 7 ust. 1, Rada zobowiązana jest do powołania nowych członków.

§ 9

Rada Fundacji może uchwalić regulamin, który będzie stanowił podstawę jej działania.

§ 10

1.                  Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub co najmniej dwóch członków Rady.

2.                  Do ważności uchwał Rady Fundacji konieczna jest obecność co najmniej trzech jej członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Statut wymaga większości kwalifikowanej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

3.                  Rada Fundacji może podejmować uchwały na posiedzeniach oraz poza posiedzeniami, w tym w formie pisemnej, korespondencyjnej oraz przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w trybie określonym w Regulaminie Rady Fundacji.

§ 11

1.                  Do zakresu działania Rady Fundacji należy:

a)                  powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z wyjątkiem powołania pierwszego Zarządu, którego dokonują Fundatorzy;

b)                  uchwalanie programów działania Fundacji;

c)                  rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i udzielanie mu corocznie absolutorium;

d)                  występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;

e)                  wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;

f)                   opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;

g)                  kontrolowanie stanu majątkowego Fundacji i zatwierdzanie sprawozdań finansowych;

h)                  uchwalanie regulaminu Zarządu;

i)                    ustalanie wynagrodzenia Zarządu i Rady Fundacji.

2.                  Rada Fundacji ma prawo żądania od Zarządu udzielania jej wyjaśnień i udostępniania wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

3.                  Rada Fundacji może uchwalić regulamin dotyczący dysponowania przez Zarząd środkami przeznaczonymi w rocznych programach działalności na cele statutowe.

Zarząd

§ 12

1.                  Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa, i Wiceprezesa i Sekretarza Fundacji.

2.                  Kadencja Zarządu wynosi trzy lata i jest jednolita.

3.                  W skład pierwszego Zarządu wchodzą: Mariusz Furgał – Prezes Zarządu, Jakub Bobrzyński – Wiceprezes Zarząd, Izabela Janeczek – Sekretarz Fundacji oraz Bernadetta Janusz – Członek Zarządu.

4.                  Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały bez konieczności podania przyczyny. Członkostwo w Zarządzie ustaje również na skutek:

a)                  pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Rady Fundacji,

b)                  skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c)                  śmierci członka Zarządu.

5.                  Do zadań Prezesa i Wiceprezesa Fundacji należy w szczególności prowadzenie bieżących prac Fundacji i organizowanie jej działalności gospodarczej. Prezes i Wiceprezes są zwierzchnikami pracowników Fundacji.

§ 13

1.                  Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes ze swej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji albo dwóch członków Zarządu.

2.                  Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, w tym Prezesa lub Wiceprezesa, o ile wszyscy członkowie Zarządu zostali zawiadomieniu o posiedzeniu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

3.                  Prezes i Wiceprezes obowiązani są do wykonywania uchwał Zarządu

§ 14

1.                  Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuję Fundację na zewnątrz. Do reprezentacji i składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

2.                  Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla Rady Fundacji.

3.                  Do kompetencji Zarządu w zakresie kierowania bieżącą działalnością Fundacji należy w szczególności:

a)               prowadzenie działalności statutowej Fundacji,

b)               uchwalanie programów działania oraz planów finansowych Fundacji,

c)               przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,

d)               sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

e)               sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji.

4.                  Zarząd przedkłada corocznie Radzie Fundacji sprawozdanie z działalności Fundacji.

V.        Działalność Gospodarcza Fundacji. Rachunkowość

§ 15

1.                  Pomocniczo, dla uzyskiwania środków mających wspomagać realizację celów statutowych Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest w całości przeznaczany na realizację celów statutowych.

2.                  Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:

a)                  Wydawanie książek (PKD 58.11.Z);

b)                  Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);

c)                  Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);

d)                  Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);

e)                  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);

f)                   Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z);

g)                  Działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z);

h)                  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą różnego rodzaju towaru (PKD 46.19.Z);

i)                    Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);

j)                    Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z).

§ 16

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązujące osoby prawne.

VI        Likwidacja Fundacji

§ 17

1.                  Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji na wniosek Rady Fundacji.

2.                  O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 18

1.         Likwidatorem jest Zarząd Fundacji. Likwidator podejmuje czynności niezbędne dla zakończenia działalności Fundacji, a w szczególności ściąga wierzytelności i wypełnia zobowiązania.

2.         Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub innym, wskazanym przez Radę Fundacji, fundacjom lub stowarzyszeniom, działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

VII.     Zmiana Statutu

§ 19

Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Zarządu Fundacji podjętej większością 2/3 głosów osób uprawnionych do głosowania, na wniosek Rady Fundacji.