KURS PSYCHOTERAPII

Znamy już termin zgrupowania rozpoczynającego kurs psychoterapii w 2019 roku: 26 sierpnia – 1 września.

Pięcioletni kurs psychoterapii przygotowujący do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego pt.

„Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin”.

Organizator kursu

Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin NA SZLAKU

ul. Sienkiewicza 14, 30-033 Kraków

Kierownik naukowy kursu

Prof. dr hab. med. Bogdan de Barbaro

e-mail: bogdandebarbaro@gmail.com

Kierownik organizacyjny kursu

mgr Izabela Janeczek

e-mail: izabela.janeczek@uj.edu.pl

Cel kursu

Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom kursu wiedzy i umiejętności pozwalających prowadzić psychoterapię. Nacisk położony jest na dwa podejścia: systemowe oraz psychodynamiczne.

Kurs – uzupełniony superwizją indywidualną – dostarcza wiedzy i umiejętności, pozwalających przystąpić do egzaminu na certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Ramy czasowe

W ramach pięcioletniego kursu zajęcia realizowane są w systemie blokowym. Ogółem w ciągu roku realizowanych jest 18 – 20 spotkań w ramach 9 lub 10 bloków (soboty i niedziele, raz w miesiącu w czasie roku akademickiego). Na jeden dwudniowy blok przypada 20 godzin lekcyjnych (od połowy roku III oraz w roku IV i V – 16 godzin). W ramach spotkań 20-lekcyjnych spotkania sobotnie odbywają się w godzinach: 9:00 – 18:00 (z przerwami), a spotkania niedzielne odbywają się w godzinach: 9:00 – 18:00 (z przerwami).

Miejsce zajęć

Większość zajęć odbywa się w siedzibie Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku”.

Zasady realizacji kursu

W trakcie kolejnych lat pięcioletniego kursu uczestnicy wezmą udział w zajęciach nastawionych na doświadczenie własne (zgrupowanie dydaktyczno – treningowe, terapia własna, praca z własnym genogramem) oraz w zajęciach wykładowo – seminaryjnych, w czasie których będą się zapoznawać z kolejnymi teoriami i szkołami terapeutycznymi.

W czasie zajęć seminaryjnych nacisk będzie położony na aktywny udział uczestników. Wiodące metody prac to ćwiczenia, analiza terapii na bazie nagrań wideo, a w części poświęconej systemowej terapii rodzin – także praca poprzez „rodziny symulowane”. Wykłady mają charakter uzupełniający, a każdy z uczestników zobowiązany jest przed zajęciami zapoznać się ze wskazanym wcześniej piśmiennictwem. Z uwagi na ograniczenie do minimum części wykładowej nieprzygotowanie się przed zajęciami w znacznym stopniu obniżałoby możliwość korzystania z zajęć.

W trakcie kursu (nie później niż na II roku) uczestnik kursu zobowiązany jest podjąć superwizję indywidualną w zakresie nie mniejszym niż wskazanym w niniejszym harmonogramie. Superwizorem powinien być terapeuta z listy superwizorów Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Wybór superwizora, organizacja spotkań superwizyjnych oraz zasady odpłatności za superwizję pozostają w gestii uczestnika kursu.

Warunki zaliczenia kursu

Obecność we wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. W ciągu jednego roku dopuszczalna jest nieobecność na dwóch dniach zajęć. Osoby, które z jakichkolwiek powodów będą nieobecne na trzech lub czterech zajęciach, zobowiązane są je odrobić w sposób wskazany przez osobę prowadzącą zajęcia. Opuszczenie więcej niż czterech dni zajęć można traktować jednoznaczne z niezaliczeniem roku (Jeden weekend jest odpowiednikiem dwóch dni zajęciowych).

Ponadto każdy blok tematyczny będzie zakończony esejem, egzaminem testowym lub studium przypadku.

Zakończenie kursu

Uczestnicy kursu po pięciu latach udziału w kursie otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu.