KURS PSYCHOTERAPII

Kurs Psychoterapii

O kursie

Program

Certyfikat

Kadra

Bibliografia

Koszt

Rekrutacja

Pięcioletni kurs psychoterapii przygotowujący do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego pt.

„Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem systemowej terapii rodzin”.

Organizator kursu

Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin NA SZLAKU

ul. Sienkiewicza 14, 30-033 Kraków

Kierownik naukowy kursu

Prof. dr hab. med. Bogdan de Barbaro

e-mail: bogdandebarbaro@gmail.com

Kierownik organizacyjny kursu

mgr Izabela Janeczek-Siejka

e-mail: izabela.janeczek@uj.edu.pl

Cel kursu

Celem kursu jest dostarczenie wiedzy, umożliwienie nabycia umiejętności oraz wrażliwości etycznej
niezbędnych w pracy psychoterapeuty i terapeuty rodzinnego.

Absolwent kursu – po uzupełnieniu superwizji indywidualnej i stażu – może przystąpić do egzaminu na certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Założenia kursu

Podstawowe założenia kursu to:
1. Kurs ma za zadanie zapoznać uczestnika z wieloma podejściami współczesnej psychoterapii,
a w szczególności z podejściem systemowym i podejściem psychodynamicznym.
2. Uwzględniamy dwie, wzajemnie uzupełniające się, perspektywy: intrapsychiczną i
interpersonalną, a także kontekst etyczny, społeczny i kulturowy.
3. Prezentując różne podejścia w psychoterapii zakładamy świadomy pluralizm, a więc
otwarcie na wiele teorii i wiele metod, które mogą się wzajemnie uzupełniać poszerzając zakres
kompetencji terapeuty.
4. Nacisk kładziemy na rozumienie relacji terapeutycznej oraz tego, co ją współkształtuje, a
więc także tego, co przeżywa terapeuta i jak tę relację współtworzy. Dlatego integralną częścią
szkolenia jest doświadczenie terapii własnej i praca nad genogramem.
5. Za użyteczną do opisu roli języka w kształtowaniu indywidualnej i relacyjnej rzeczywistości
uznajemy epistemologię konstrukcjonizmu społecznego.

Ramy czasowe

W ramach pięcioletniego kursu zajęcia realizowane są w systemie blokowym. W ciągu roku akademickiego realizowanych jest 18 – 20 spotkań w ramach 9 lub 10 bloków (soboty i niedziele, raz w miesiącu w czasie roku akademickiego). Na jeden dwudniowy blok przypada 20 godzin lekcyjnych (od połowy roku III oraz w roku IV i V – 16 godzin). W ramach spotkań 20-lekcyjnych spotkania sobotnie odbywają się w godzinach: 9:00 – 18:00 (z przerwami), a spotkania niedzielne odbywają się w godzinach: 9:00 – 18:00 (z przerwami).

Kurs rozpoczyna się tygodniowym zgrupowaniem. Dla kursu rozpoczynającego się w 2024 roku planujemy je w dniach 25-31 sierpnia w Rabce-Ponicach

Miejsce zajęć

Większość zajęć odbywa się w siedzibie Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku” przy ul. Sienkiewicza 14/1 w Krakowie.

Zasady realizacji kursu

W trakcie kolejnych lat pięcioletniego kursu uczestnicy wezmą udział w zajęciach nastawionych na doświadczenie własne (zgrupowanie dydaktyczno – treningowe, terapia własna, praca z własnym genogramem) oraz w zajęciach wykładowo – seminaryjnych, w czasie których będą się zapoznawać z kolejnymi teoriami i szkołami terapeutycznymi.

Zgrupowanie jest wstępną częścią szkoleniowej terapii grupowej (self-experience) realizowanej na kursie i służy rozeznawaniu się we własnych emocjach i relacjach grupowych. Udział w zgrupowaniu jest obowiązkowy.  Wymagane jest uczestnictwo we WSZYSTKICH zajęciach.  Nieobecność w którejkolwiek części zgrupowania, niezależnie od przyczyny, nie pozwala na jego zaliczenie i tym samym na kontynuowanie szkolenia.

W czasie zajęć seminaryjnych nacisk będzie położony na aktywny udział uczestników. Wiodące metody prac to ćwiczenia, analiza terapii na bazie nagrań wideo, a w części poświęconej systemowej terapii rodzin – także praca poprzez „rodziny symulowane”. Wykłady mają charakter uzupełniający, a każdy z uczestników zobowiązany jest przed zajęciami zapoznać się ze wskazanym wcześniej piśmiennictwem. Z uwagi na ograniczenie do minimum części wykładowej nieprzygotowanie się przed zajęciami w znacznym stopniu obniżałoby możliwość korzystania z zajęć.

W trakcie kursu (nie później niż na II roku) uczestnik kursu zobowiązany jest podjąć superwizję indywidualną w zakresie nie mniejszym niż wskazanym w niniejszym harmonogramie. Superwizorem powinien być terapeuta z listy superwizorów Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Wybór superwizora, organizacja spotkań superwizyjnych oraz zasady odpłatności za superwizję pozostają w gestii uczestnika kursu.

Warunki zaliczenia kursu

Obecność we wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. W ciągu jednego roku dopuszczalna jest nieobecność na dwóch dniach zajęć. Osoby, które z jakichkolwiek powodów będą nieobecne na trzech lub czterech zajęciach, zobowiązane są je odrobić w sposób wskazany przez osobę prowadzącą zajęcia. Opuszczenie więcej niż czterech dni zajęć można traktować jednoznaczne z niezaliczeniem roku (Jeden weekend jest odpowiednikiem dwóch dni zajęciowych). Wyjątkiem są zajęcia na zgrupowaniu rozpoczynającym kurs: tu do zaliczenia konieczna jest obecność na wszystkich zajęciach.

Ponadto każdy blok tematyczny będzie zakończony esejem, egzaminem testowym lub studium przypadku.

Blok zajęć superwizyjnych wymaga aktywnego udziału i kilkaktotnego poddawaniu superwizji prowadznych przez siebie terapii rodzin lub par.

Osoby realizujące kurs całościowy przed 2013 r. w Fundacji Krakowskiej Katedry Psychiatrii im. J. J . Haubenstocków i Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM UJ, które nie ukończyły kursu w terminie, mogą ubiegać się o otrzymanie dyplomu ukończenia kursu pod warunkiem uzupełnienia zaległości, ewentualnych różnic programowych, napisaniu pracy zaliczeniowej oraz po zrealizowaniu całego bloku superwizyjnego (96 godzin) zgodnie z aktualnym cenikiem.

Zawieszenie kursu

Zawieszenie kursu nie jest możliwe w czasie realizacji modułu psychodynamicznego (pierwsze 5 semestrów).

Zawieszenie kursu na jego dalszym etapie jest możliwe na czas nie dłuższy niż 3 lata. Po upływie tego czasu kontynuacja kursu nie jest możliwa. Dotyczy to kursów rozpoczętych po 2018 roku.

Zakończenie kursu

Uczestnicy po pięciu latach udziału w kursie i zaliczeniu wszystkich modułów otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu.