KURS PSYCHOTERAPII

Kurs Psychoterapii

O kursie

Program

Certyfikat

Kadra

Bibliografia

Koszt

Rekrutacja

Pięcioletni kurs psychoterapii przygotowujący do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego pt.

„Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin”.

Organizator kursu

Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin NA SZLAKU

ul. Sienkiewicza 14, 30-033 Kraków

Kierownik naukowy kursu

Prof. dr hab. med. Bogdan de Barbaro

e-mail: bogdandebarbaro@gmail.com

Kierownik organizacyjny kursu

mgr Izabela Janeczek

e-mail: izabela.janeczek@uj.edu.pl

Cel kursu

Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom kursu wiedzy i umiejętności pozwalających prowadzić psychoterapię. Nacisk położony jest na dwa podejścia: systemowe oraz psychodynamiczne.

Kurs – uzupełniony superwizją indywidualną – dostarcza wiedzy i umiejętności, pozwalających przystąpić do egzaminu na certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Ramy czasowe

W ramach pięcioletniego kursu zajęcia realizowane są w systemie blokowym. Ogółem w ciągu roku realizowanych jest 18 – 20 spotkań w ramach 9 lub 10 bloków (soboty i niedziele, raz w miesiącu w czasie roku akademickiego). Na jeden dwudniowy blok przypada 20 godzin lekcyjnych (od połowy roku III oraz w roku IV i V – 16 godzin). W ramach spotkań 20-lekcyjnych spotkania sobotnie odbywają się w godzinach: 9:00 – 18:00 (z przerwami), a spotkania niedzielne odbywają się w godzinach: 9:00 – 18:00 (z przerwami).

Kurs rozpoczyna się zgrupowaniem w dniach 28 sierpnia – 3 września 2020 r.w Rabce-Ponicach.

Miejsce zajęć

Większość zajęć odbywa się w siedzibie Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku”.

Zasady realizacji kursu

W trakcie kolejnych lat pięcioletniego kursu uczestnicy wezmą udział w zajęciach nastawionych na doświadczenie własne (zgrupowanie dydaktyczno – treningowe, terapia własna, praca z własnym genogramem) oraz w zajęciach wykładowo – seminaryjnych, w czasie których będą się zapoznawać z kolejnymi teoriami i szkołami terapeutycznymi.

W czasie zajęć seminaryjnych nacisk będzie położony na aktywny udział uczestników. Wiodące metody prac to ćwiczenia, analiza terapii na bazie nagrań wideo, a w części poświęconej systemowej terapii rodzin – także praca poprzez „rodziny symulowane”. Wykłady mają charakter uzupełniający, a każdy z uczestników zobowiązany jest przed zajęciami zapoznać się ze wskazanym wcześniej piśmiennictwem. Z uwagi na ograniczenie do minimum części wykładowej nieprzygotowanie się przed zajęciami w znacznym stopniu obniżałoby możliwość korzystania z zajęć.

W trakcie kursu (nie później niż na II roku) uczestnik kursu zobowiązany jest podjąć superwizję indywidualną w zakresie nie mniejszym niż wskazanym w niniejszym harmonogramie. Superwizorem powinien być terapeuta z listy superwizorów Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Wybór superwizora, organizacja spotkań superwizyjnych oraz zasady odpłatności za superwizję pozostają w gestii uczestnika kursu.

Warunki zaliczenia kursu

Obecność we wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. W ciągu jednego roku dopuszczalna jest nieobecność na dwóch dniach zajęć. Osoby, które z jakichkolwiek powodów będą nieobecne na trzech lub czterech zajęciach, zobowiązane są je odrobić w sposób wskazany przez osobę prowadzącą zajęcia. Opuszczenie więcej niż czterech dni zajęć można traktować jednoznaczne z niezaliczeniem roku (Jeden weekend jest odpowiednikiem dwóch dni zajęciowych).

Ponadto każdy blok tematyczny będzie zakończony esejem, egzaminem testowym lub studium przypadku.

Zakończenie kursu

Uczestnicy kursu po pięciu latach udziału w kursie otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu.